Beques i ajudes

CONVOCATÒRIA AJUDES DE MENJADOR CURS 20-21

Periode de presentació de sol.licituds: Del 13 al 21 d’octubre

Sol.licitar cita prèvia telf. 971 82 07 90

Destinataris: Alumnes que per situació econòmica desfavorable tenguin més dificultats per fer front al pagament del servei.

– Beneficiaris directes:

Alumnes que es troben en situació d’acolliment. Presentar certificat.

– Família de violència de gènere. Presentació de còpia compulsada de l’ordre de protecció o sentència definitiva.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat.

– Beneficiaris per barem:

a) Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent:

Nombre d’adults (14 anys o més)

Nombre de menors (menys de 14 anys)

Renda familiar total

1

1

12.837,24 €

1

2

15.799,68 €

1

3

18.762,12 €

2

1

17.774,64 €

2

2

20.737,08 €

2

3

23.699,52 €

2

4

26.661,96 €

3

1

22.712,04 €

3

2

25.674,48 €

3

3

28.636,92 €

b) Acreditar tenir una situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud:

– Beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat del treballadors autònoms a causa de la COVID-19.

– Unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19.

IMPORTANT: A l’hora de presentar la sol.licitud la família ha de lliurar un número de compte bancari d’un dels tutors legals, perquè en cas de que es suspenguin les classes i/o el servei de menjador, el centre transferirà la quantitat diària pertinent dels dies de suspensió del servei.

– Models de sol.licitud: Les podeu trobar a la Resolució de la convocatòria a la pàgina web de la Direcció General d’Innovació del Servei de Comunitat Educativa (http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2020-21/ ) o al mateix centre.

Documentació que s’ha d’adjuntar:

 • Quan la persona sol·licitant presenta la sol·licitud al centre és molt important que el centre comprovi que s’hi adjunta tota la documentació necessària i que s’han signat tots els apartats.
 • S’ha de donar registre d’entrada a la sol·licitud (vegeu apartat C ) en què hi consti la data i se n’ha de tornar al sol·licitant una còpia segellada.

Documentació adjunta

 • Totes les sol·licituds, com a mínim, han de tenir, adjunta, la documentació següent:
 • Còpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència.
 • Còpia del llibre de família.
 • A més, segons la puntuació a què s’opti, s’ha de presentar la documentació següent:
 • Família nombrosa: carnet de família nombrosa (vigent).
 • Família monoparental: documentació acreditativa (llibre de família amb un sol progenitor o sentència en què un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat).
 • Membre de la família amb discapacitat: certificat de discapacitat (vigent).
 • Violència de gènere:

a) sentència o ordre d’allunyament per motiu de violència de gènere

b) també són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona n’ha patit o està en risc versemblant de patir-ne:

 – Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, seguretat o d’assegurament.

– L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista

 – L’informe del Ministeri Fiscal

– L’informe mèdic, infermer o psicològic d’una o un professional col·legiat, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari

 – L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents

– Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal

 • Situació de refugiat: documentació acreditativa d’aquesta situació.
 • Situació d’acolliment: certificat del director o directora del centre o de l’òrgan competent.
 • Situació social desfavorable: informe de serveis socials o documentació que permeti acreditar la situació.
 • En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:
  • Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.
  • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.
  • En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

– Presentar la sol.licitud i documentació a la secretaria del centre sol.licitant cita prèvia per telèfon.

 

Porto Cristo Octubre de 2020